Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygulanacak İstisnalar: Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi Sunumu

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun istisnaları
    • Tam istisnalar
    • Kısmi istisnalar
  • Avrupa Birliği 2016/680 Direktifi incelemesi (AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/680 sayılı, Konsey’in 2008/977/JHA Çerçeve Kararını yürürlükten kaldıran, yetkili makamlar tarafından suçun önlenmesi, soruşturulması, tespiti veya kovuşturulması veya cezai süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel verilere ilişkin gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair Direktif)
  • Değerlendirmeler