Türk Hukukunun Islak İmza İle İmtihanı

Dijital dönüşüm, hayatın her alanını yeniden şekillendirmekte. Güven hizmetleri, bu dönüşümün en önemli anahtarı. Ancak Türk hukukunda ne yazık ki bu dönüşüm çok yavaş gerçekleşmekte. Burada da en önemli sorun imza konusunda yaşanmakta.

Türk Borçlar Kanunu “elle atılan imza” dan bahseder. Ancak nedense mevzuatta ve literatürde “ıslak imza” denilen bir garabet dolaşmakta. Islak imza kavramı o kadar farklı mevzuata nüfuz etmiştir ki, elle atılan imzanın önüne geçmiştir. Galatı meşhur olan ıslak imza kavramı, dijital dönüşümün önünde psikolojik bir engel olarak durmakta.

Bu blog yazısında, farklı mevzuatlarda geçen ıslak imza düzenlemeleri gelişi güzel olarak derlenmiştir.

Mevzuat taramasını gerçekleştiren Enstitümüz araştırmacısı İrem Delen’e teşekkür ederim.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ
Başvuru sahibinin kimlik bilgileri, biyometrik verisi, fotoğrafı, ıslak imzası, kart seri numarası ve elektronik sertifikaları ile talep edilmesi halinde din bilgisi ve kan grubu, belirlenen veri yapısına uygun olarak yazılmak suretiyle kart kişiselleştirilir.

6713 SAYILI KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
(2) Dilekçelerin ıslak imzalı olması esastır. İhbar ve şikâyetler güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

2020 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR
Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile yapılabilmesine yönelik olarak 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışma yapılacaktır.

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
Heyet Başkanı; kabul tutanaklarının ıslak imzalı iki nüshasını lisans/tesis sahibine veya lisans/tesis sahibinin yetkili temsilcisine teslim eder, diğer nüshasını da Bakanlığa sunar,

BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
e-İmzalı veya ıslak imzalı belgelerin muhafazası ve muhasebe birimlerine ibraz işlemlerini idareler ve/veya işlemler bazında farklılaştırabilir.

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, MİNERAL VE MİKROBİYAL KAYNAKLI GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİK
Bu Yönetmelik ekleri ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’inde yer alan ürünleri üretecek gerçek ve tüzel kişiler üretim izni almak için, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla BÜGEM’e müracaat eder.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ
(3) Denklik işlemleri Denklik Otomasyon Sistemi üzerinden yürütülür. Bu işlemler sırasında yapılan hazırlık, bilimsel inceleme, Komisyon görüşü ve onay işlemlerinde ıslak imza veya elektronik imza yerine log kayıtları esas alınır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalıştığını kayıtlarla (görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak) belgelemek veya son başvuru tarihi itibariyle Bakanlıkta denizcilikle ilgili birimlerde toplamda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak,

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Hasat belgesine istinaden firmaya il müdürlükleri tarafından Bakanlıkça her yıl yayımlanan Tohumluk İhracat Genelgesi kapsamında dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yapılan başvurular için ihracat izni verilir.

REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ
(2) Elektronik ortamda yapılan başvurular neticesinde düzenlenecek tescil belgesi güvenli elektronik imza ile imzalanarak ilgiliye Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ya da ıslak imzalı olarak posta aracılığıyla iletilir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ
b) Mali Teklif, kapalı, kaşeli ve ıslak imzalı daha küçük bir zarfa konulmuş olarak, tüm başvuru evraklarının bulundurulduğu kapalı zarf içinde yer alacaktır.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK
Devlet katkısı hesabına ödenecek Devlet katkısı tutarına, çalışanın taahhüt hesabına kaydedilecek Devlet katkısı tutarlarına ve çalışanın hak ettiği Devlet katkısı tutarları ile bu Yönetmeliğin 4/B maddesi kapsamında ödenecek Ek Devlet katkısı tutarına ilişkin üç ayrı mutabakat belgesi, elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak imzalanır.

BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
(2) Soruşturma ve dava dosyasının zorunlu nedenlerle fizikî olarak diğer bir mercie gönderilmesi gerektiğinde, UYAP’ta tutulan dosyadaki evrakın çıktısı alınır. Onaylanan evrak, oluşturulan ıslak imzalı dizi pusulasıyla birlikte gönderilir.

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK
(6) Test, kontrol ve kalibrasyon raporunun öncelikle elektronik imzalı veya basılı ıslak imzalı kopyası düzenlendiği tarihten itibaren en az beş yıl, elektronik kopyası ise en az on yıl boyunca kuruluş ve hizmeti alan sağlık hizmet sunucusu tarafından saklanır.

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ
tur programı ile taban ücret tarifesinde ilan edilen ücrete uygun olarak hesap edilen toplam ücretin, düzenleme tarihinin ve tarafların ıslak imzalarının bulunması, kamu yararına yapılacak turlarda sözleşmenin acenta kısmına ilgili kamu kurumunun bilgilerinin yazılı ve yetkili imzasının olması zorunludur.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
MADDE 62 – (1) Raporlar, Rehberlik ve Teftiş Yazılım Programı üzerinden yazılır. Raporların ıslak imzalı nüshalarında silinti ve kazıntı yapılmaması esastır. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler müfettiş tarafından paraf edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 6 – (1) (Değişik cümle:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile aşağıda belirtilen kişilerce, Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir.

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK
(5) Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede olup henüz hiç kullanılmamış cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan gerçek veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe, cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise vergi levhası fotokopisi ve imza sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye alınır.

ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ
MADDE 7 – (1) Bildirimler, aksi belirtilmedikçe bildirim yükümlüsü yetkilileri tarafından Talimatta belirtilen şekle uygun olarak elektronik imza ile yapılır. İhtiyaç duyulduğu takdirde, elektronik ortamda yapılan bildirimlerin ıslak imzalı nüshaları da Kurum tarafından istenebilir.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ
(2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca elektronik imza ile imzalanan soru formu, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacak başvurularda ıslak imzalı olarak da ibraz edilebilir. Bu durumda, ıslak imzalı olarak ibraz edilen soru formu 10 uncu madde kapsamında düzenlenir.

İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARINA İLİŞKİN BAŞVURULARIN İNCELENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(3) Telefon, faks ya da elektronik formun doldurulması yoluyla yapılan başvurularda, ıslak imzalı dilekçe veya formun ve ilgili belgelerin, başvurunun kayıt altına alınmasından itibaren onbeş gün içinde Kuruma ulaştırılması zorunludur.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
ğğ) Uzman hekim raporu: İlgili tek uzman hekim tarafından düzenlenen başhekimlik mührü ve ıslak imza onayı bulunan sağlık raporunu veya elektronik ortamda düzenlenen e-raporunu,

GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
Bunun için işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaat ederler.

SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 26 – (1) Projenin amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından bir veya birden fazla izleyici görevlendirilir. İzleyici, proje yürütücüsü tarafından kendisine gönderilen gerçekleşme raporunu da dikkate alarak projeyi yerinde inceler ve izleme raporunu hazırlayarak Ar-Ge web portalı üzerinden ve/veya ıslak imzalı olarak Bakanlığa gönderir.

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİ
(2) Kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama başvuru dosyası ile başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası elden Bakanlığa teslim edilir.

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
İşverenin taahhüdü ve dilekçesi ıslak imzalı olur. Durdurma kararına sebep olan husus 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ise işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgiler dosyaya eklenir.

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(3) Kurul denetimlerini yıllık plan çerçevesinde yerine getirir. BKY’ler, BKY ortaklıkları, akredite olmuş BKY ağları ve girişim şirketleri (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık ve Kurul tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri ıslak imzalı ve/veya elektronik ortamda, istenilen şekilde zamanında vermekle yükümlüdür.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.

TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİ
g) (Ek:RG-16/11/2017- 30242) Şirkete verilecek ve serviste muhafaza edilecek takograf cihazı kalibrasyon belgesi nüshalarında, belgede ismi bulunanların ıslak imzalarının olması gerekir.

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ
m) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren fiziki ortamda düzenlenen ıslak imzalı veya Bakanlıkça belirlenmiş elektronik ortamda düzenlenmiş belgeyi,

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(4) Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri Ek-2’deki; gıda üreten işletmeciler Ek-3’teki bilgi ve belgeler ile birlikte ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yetkili mercie başvururlar.

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
k) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren fiziki ortamda düzenlenen ıslak imzalı veya Bakanlıkça belirlenmiş elektronik ortamda düzenlenmiş belgeyi,

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(3) Gerçek kişinin, KEP hesabını sadece ileti almak amacıyla kullanacağını belirtmesi hâlinde KEP hesabı açılışı için gerekli olan onay güvenli elektronik imzalı veya ıslak imzalı olarak alınabilir.

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
(3) Muhasebe birimi, elektronik ve ıslak imzalı gelen bilgiler üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YETKİ ALANI DIŞINDA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(10) İşleme katılan birimler ıslak imzalı resmî senet asıllarının üzerine yevmiye numarası ve saati yazarak Genel Müdürlükçe belirlenen şekilde fiziki olarak saklar.

BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(2)(Değişik cümle:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1) İlgili müdürlüğe şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imza ile başvuruda bulunan operatörler aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde kayıt altına alınır ve kayıt numarası verilir.

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin satış belgesi almak isteyenler, Kurumun internet sitesinde yer alan ve faaliyetin niteliğine uygun olan başvuru formunu elektronik ortamda doldurduktan sonra ıslak imza veya elektronik imza ile imzalar.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
(16) Sevk tehiri ile ilgili tüm yazışmalar, ıslak imza ile yapılır. Kaşe imzalı veya bilgisayar çıktısı imzalı evraka işlem yapılmaz ve iade edilir.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-12/6/2020-31153) (1) Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1/3/2020 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde elektronik ortamda gerçekleştirilen birlik yönetim kurulu toplantıları, sektör kurulu toplantıları, sektörler konseyi toplantıları ve TİM yönetim kurulu toplantıları, toplantı tutanakları ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak imzalanmış olmak kaydıyla usulüne uygun gerçekleştirilmiş sayılır.

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ
(3) (Ek:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Tohum yetiştirici belgesi başvurusu için başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı; dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır.

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
f) Sağlık kurulu raporları bilgisayar ortamında düzenlenerek sağlık kuruluna katılan hekimler tarafından ıslak imza ile imzalanır ve kaşelenerek başhekim tarafından resmî mühür ile onaylanır.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU KAPASİTE RAPORU YÖNETMELİĞİ
(3) (Ek:RG-22/12/2018-30633) Elektronik ortamda düzenlenen kapasite raporlarından iki nüsha çıktı alınarak oda mührü ile mühürlenir ve oda yetkililerince ıslak imza ile imzalanır. Raporun bir nüshası üyeye verilir, bir nüshası da odada muhafaza edilir.

DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Kullanıcı kuruluşlar muhasebe birimlerine ödeme emrine bağlanmış kanıtlayıcı belgeler ile ekte yer alan Ek:2 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin/Bildirim Formunu vermek, muhasebe birimleri kayıt işlemlerini tamamlamak ve bu formun ilgili bölümlerini doldurarak ilgili birimlere ve Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne 10 iş günü içinde (Ek ibare:RG-6/10/2012-28433) ıslak imzalı olarak veya Müsteşarlık internet sitesinde yer alan Dış Proje Kredileri Bilgi Sistemi vasıtasıyla Müsteşarlıkça belirlenen biçimde 5070 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde elektronik imzalı olarak göndermekle yükümlüdürler.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
d) (Ek:RG-3/6/2019-30793) Müfettişler niteliği ne olursa olsun tüm yazışmaları Kurumsal Belge Yönetimi işlemcisi üzerinden e-imza ile gerçekleştirir. Kurumsal yazışma ortamına aktarılmasında sakınca görülen ya da belge boyutu itibarıyla aktarım sorunu yaşanan yazışmalar Teftiş Kurulu Başkanının takdiri ile ıslak imza ile de yapılabilir.

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
(7) Bir dersin, dönem sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların rakamsal notlarının öğrenci otomasyon sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak müdürlüğüne ve Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekir.

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenci e-devlet üzerinden geçici mezuniyet belgesi alabilir ya da talebi üzerine ıslak imzalı belgesi verilir.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Bu karar, jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte EABD/EASD başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir. Video konferans yöntemiyle yapılan sınavlarda jüri kararı ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak en geç 10 (on) gün içerisinde EABDB/EASDB’ce Enstitüye iletilir.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
(6) Kabul edilen tezlerde, tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
MADDE 12 – (1) Tıp fakültesinin bütün dönemlerinde teorik derslere ve pratik derslere devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları ıslak imza atılan yoklama formu kullanılarak veya öğrenci bilgi sistemi kullanılarak belirlenir.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
(10) Öğretim elemanları, sorumlu oldukları dersin eğitim-öğretim yılına ait son sınavın sonuçlarının ilanından sonra, 15 (on beş) gün içerisinde sınav sonuçlarının sisteme girilmesiyle elde edilen ders değerlendirme raporunu ıslak imzalı olarak Dekanlığa teslim ederler.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
(12) Bir dersin, yarı yıl/yıl sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların rakamsal notlarının öğrenci otomasyon sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak Dekanlığa ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından karekodun okutulması suretiyle öğrencinin transkriptine aktarılır.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
(12) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların rakamsal notlarının Öğrenci Otomasyon Sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak Dekanlığa ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından karekodun okutulması suretiyle öğrencinin transkriptine aktarılır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
MADDE 27 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanları ara sınav, proje, ödev ve benzeri değerlendirmelerin sonuçlarını ilgili yarıyıl dersleri bitmeden bir hafta önce, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarının sonuçlarını ise akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci otomasyon sisteminde ilan ederler. Sınavların sonuç listeleri, öğretim elemanları tarafından sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içerisinde ıslak imzalı olarak ilgili birime teslim edilir.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
(10) (Değişik:RG-18/10/2018-30569) Bir dersin, dönem sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların rakamsal notlarının öğrenci otomasyon sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak dekanlığına/müdürlüğüne ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
MADDE 21 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla beş iş günü içinde Öğrenci Otomasyon Sisteminden E-Dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazının geçerlilik kazanması için, otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan not itiraz dilekçesinin sınav notlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde ıslak imzalı olarak ilgili enstitü sekreterliğine teslim edilmesi gerekir.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
a) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Öğrencilerin, her dersten aldığı puanlar, yüzlük sistem üzerinden öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim sistemine girilir ve kesin kayıt yapıldığı anda harf notuna dönüşerek kesinleşir. Ders notu raporlarının ıslak imzalı örnekleri EADB tarafından finallerden sonra, arşivlenmek üzere enstitüye gönderilir.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
(3) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrencinin bizzat kendisine ait elektronik imza, biyometrik imza ya da ıslak imzası karşılığı yoklamalarla tespit edilir.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
(3) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istediği durumda ise, ıslak imzalı bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna şahsen veya noterden vekaletnameli vekilinin başvurması ve ilişik kesme belgesi ile işlemlerini tamamlaması gerekir.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
(3) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrencinin bizzat kendisine ait elektronik imza, biyometrik imza ya da ıslak imzası karşılığı yoklamalarla tespit edilir.

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
(2) Öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavından en geç 10 iş günü içinde takdir ettiği başarı notlarını bilgisayar ortamında tamamlayarak, sınav evrakını; otomasyon sisteminden alınan öğrenci listesi sınav imza tutanağı, sınav kâğıtları, öğrenci listesine işlenen sınav sonuçları (öğretim elemanı tarafından ıslak imzalı), yoklama kâğıtları, sınav soruları ve cevap anahtarı veya değerlendirme kriterleri, (varsa) ödevler ile birlikte sınav zarfı içinde eksiksiz olarak imza karşılığında Dekanlık aracılığıyla Arşiv birimine teslim etmek zorundadır.

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/15)
(3) ESK tarafından gerçekleştirilen süt ürünü alım satımı neticesindeki fark, icmal karşılığında, 2020 ve 2021 yılı destekleme bütçelerinin Hayvancılık Desteklemeleri kaleminden ESK’ye aktarılır. Maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmaller, ESK tarafından oluşturulup HAYGEM’e gönderildikten sonra, bütçe işlemlerini müteakip ESK’nin hesabına aktarılır.

YER ALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının sahalarında faaliyette bulunan rödovansçıların/işletmecilerin; kömür fiyatının değişim oranının belirlenmesine esas talep edilen aya ve bir önceki yılın aynı ayına ilişkin kömür fiyatlarını gösterir ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından elektronik/ıslak imzalı olarak düzenlenmiş belge,

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Ancak bu Tebliğin “V.5.2.” numaralı bölümünde kendilerine el terminalleri vasıtası ile e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında e-Belge düzenleme ve müşterilere kağıt veya elektronik ortamda iletme izni verilen mükelleflerde ıslak imza (veya hazır imza) ile kaşe veya damga zorunluluğu aranmaz.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(3) Bu Program kapsamında, Program Portalı üzerinden yapılacak başvurular için gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirilmesi işlemleri 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği hükümleri çerçevesinde, ilgili Tebliğin 5 inci maddesinde sayılan yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı hallerinin ön değerlendirme sürecinde elektronik olarak sisteme yüklenmesiyle yapılır.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
Kararın ekinde yer alan Ek-3’teki başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurup iki nüsha çıktısını alır. Başvuru sahibi, çıktısı alınan nüshaları ıslak imzalı olarak firmanın resmi ikametgah adresinin veya merkezinin bağlı olduğu ya da firma tarafından ihracat işleminin gerçekleştirileceği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla, elektronik ortamda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 işgünü içerisinde teslim eder.

ET PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(3) ESK’nın 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına binaen; ihtiyaç duyulması halinde, ESK’nın kırmızı et piyasasına müdahale amacıyla yaptığı alım satımları neticesinde oluşacak farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanır, HAYGEM’e gönderilir.

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
Bu nedenle, tahsil dairelerince alınan dilekçenin bir örneğinin derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilmesi gerekmektedir.
Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, devam eden ihtilaflardan vazgeçtiklerini gösterir ıslak imzalı dilekçelerini başvuru süresi içinde ilgili tahsil dairesine vermeleri gerekmektedir.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ
j) Şube Faaliyet İzin Belgesi: Yetkili müesseselerin (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça faaliyette bulunmasına izin verilen şubeleri için düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgeyi,

GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMELERİNDE VE DENETİMİNDE ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ
(3) Başvuru dosyasında yer alacak belgelerin tümüne, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imza yetkisini haiz şahıs tarafından ıslak imza atılır.

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(4) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, başvuruları, görüşüyle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir. Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurunun incelenmesini müteakip düzenlenecek uygunluk belgesi, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilir. Uygunluk belgesi ilgili gümrük idaresine, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince elektronik ortamda intikal ettirilir. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen uygunluk belgesi elektronik ortamda Gümrük İdarelerinde görüntüleneceğinden gümrük beyannamesi ekinde ıslak imzalı belge aranmaz.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(2) Transit beyanı, beyan sahibi tarafından elektronik imza veya ıslak imza ile imzalanır. Transit beyanının elektronik imza ile imzalanması halinde ayrıca ıslak imza aranmaz.

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
(3) Avan projede, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları yer alır.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
Kanundan yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, devam eden ihtilaflardan vazgeçtiklerini gösterir ıslak imzalı dilekçelerini başvuru süresi içerisinde ilgili tahsil dairesine vermeleri gerekmektedir.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ
b) Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
(8) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Tebliğ ekinde yer alan ve ıslak imzalı olarak hazırlanacak “Form” kullanılacaktır.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
g) İl fındık komisyonu icmal-3 (Ek-4) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEM’e gönderir.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
Kanundan yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, devam eden ihtilaflardan vazgeçtiklerini gösterir ıslak imzalı dilekçelerini başvuru süresi içerisinde ilgili tahsil dairesine vermeleri gerekmektedir.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİ
(9) Dâhili acil durum planının tüm ekleri de dâhil olmak üzere her sayfasının alt ortası kaşelenir. Planın tüm ekleri ile birlikte yazılı ve ıslak imzalı bir nüshası ile bu nüshanın dört ayrı harici bellekte bulunan kopyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulur.

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ
Konsorsiyum üyelerinden herhangi birinin Birlik Sözleşmesindeki bütçe tutarının tamamı için KDV İstisna Sertifikası talep etmesi durumunda, diğer konsorsiyum üyesinin/üyelerinin KDV İstisna Sertifikası talebinde bulunmayacaklarına ilişkin ıslak imzalı feragat yazıları (EK-15),

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Yoklama fişlerinin elektronik ortamda oluşturularak kayıt altına alınması, bunların elektronik imza araçları ile onaylanması ya da formun ıslak olarak imzalanması, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere gönderilmesi esas olmakla birlikte, yoklama faaliyetinin herhangi bir nedenle elektronik ortamda yürütülememesi halinde söz konusu işlemler genel hükümler doğrultusunda yerine getirilecektir.

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
d) Tip onayı alınması kapsamında sunulan belgeler imalatçının veya yetkili temsilcisinin kaşesi ile teknik sorumlunun adı soyadı ve ıslak imzasını taşımalıdır. Bakanlık, elektronik altyapı kurması halinde bu belgeleri elektronik ortamda da isteyebilir.

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen belgeler. Bu başvuruda sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim bilgileri yer alır.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2014 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
a) Alım, satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2013 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
a) Alım, satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİ
MADDE 6 – (1) Dağıtım şirketi; EK-1 ve EK-2-1, EK-2-2 ve EK-2-3’te belirtilen şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmış fatura icmalleri ile tüm faturalara ve abonelere ait verileri elektronik ortamda içeren kompakt diski, ödeme dönemine ait toplam talebi gösteren ve şekil şartları EK-3’te belirtilen yazı ekinde, faturaların düzenlendiği ayı takip eden ayın en geç 20’sine kadar ıslak imzalı iki nüsha halinde gereği için TEDAŞ’a iletir. Söz konusu tarihin resmi tatil gününe (hafta sonu dahil) rastlaması durumunda bu belgeler resmi tatilin başlangıcından önceki son iş günü iletilir. Bu tarihten sonra dağıtım şirketlerince TEDAŞ’a iletilen fatura bilgileri, bir sonraki ödeme döneminde işleme alınır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
MEDULA alt yapısı bulunmaması ((Mülga ibare:RG-7/10/2016-29850)(72) (…) birinci basamak sağlık kuruluşları, diyaliz merkezleri, kaplıca tesisleri vb.) nedeniyle elektronik olarak kabul işlemi yapılamaması halinde ilgili hekim tarafından elektronik sevk belgesi üzerine, sağlık kurum/kuruluşuna başvuru tarihinin, sağlık kurum/kuruluşundan ayrılış tarihinin, ayakta ve/veya yatarak tedavi başlangıç ve bitiş tarihinin, tedavi tarihlerinde istirahat raporu verilmiş ise rapor başlangıç bitiş tarihinin, refakatçisi olması durumunda refakatli olarak gelindiğinin/kalındığının belirtilerek ıslak imza ile onaylanması gerekir.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
g) İl fındık komisyonu icmal-3 (ek-4) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEM’e gönderir.

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(8) Bir önerinin veya önerilerin ıslak imza ile imzalanması şeklinde alınan kararlar Kanunun 390 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca karar defterine yapıştırılır; aksi halde karar geçersizdir.

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ
İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işveren, işyeri bildirgesini e-sigorta ile Kuruma göndermek zorundadır. İşyeri bildirgesinin internet ortamında düzenlenerek gönderilmesinden sonra bilgisayardan alınan sıra numaralı çıktısı ıslak imza ile onaylanarak Kuruma gönderilecektir.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2012 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
a) Alım, satım belgesi: Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
a) Araç için tip onayı müracaat dosyasında uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin yetkili olduğuna dair firma yazısı ekindeki imza örnekleri yer alır. Bu kişiler, üretimden teslimata kadar geçen üretimin uygunluğu zincirinin herhangi bir noktasında yer alan veya bu amaçla yetkilendirilmiş yetkililerden olmalıdır. Ulusal tip onayı verilen ithal araçlar için varsa, yetkili temsilci uygunluk belgesini imzalayabilir. Tip onayı alınması kapsamında sunulan belgeler imalatçının veya yetkili temsilcisinin kaşesi (elektronik de olabilir) ile teknik sorumlunun adı soyadı ve ıslak veya elektronik imzasını taşımalıdır.

2009 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
i) Ürün Satış Belgesi: Vergi Usul Kanununda (VUK) belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
g) İl fındık komisyonu icmal 3 ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da TÜGEM’e gönderir.

TÜTÜN ÜRETİMİNDEN VAZGEÇİP ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
d) İlçe Tütün Komisyonları, Köy Detayında İcmali (İcmal-2) ve İlçe Tütün Komisyon Kararını imzalayarak orijinal ıslak imzalı birer nüshalarını İl Tütün Komisyonlarına gönderir.

2008 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
ı) Ürün Satış Belgesi: Vergi Usul Kanununda (VUK) belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ
Teşhisi yazılmayan, ilgili hekimin ıslak imzası ve bilgileri bulunmayan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ
n) Sağlık Kurulu raporu: İlgili daldan üç uzman hekimin katılımıyla, aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman hekimlerin katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenen, başhekimlik mührü ve ıslak imza onayı bulunan sağlık raporunu,

ÜRETİMLERİNİ LİKİT PETROL GAZI (LPG) VEYA LİKİT NATUREL GAZ (LNG) İLE YAPAN ÜRETİCİLERİN ZARARLARININ KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
f) Maliyet farkı ödemeleri için, aşağıdaki belirtilen belgeler, dört suret (2 adet ıslak imza–mühür, 2 adet fotokopi olmak üzere) hazırlanarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)’na başvurulacaktır.

ARACI KURULUŞLARIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Madde 5- Bankalar; Bankalar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunu, Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler itibarı ile düzenler ve 3 aylık dönemin son gününü takip eden 5 iş günü içinde TSPAKB’ye ıslak imzayı haiz olmak üzere basılı olarak ve güvenli teknolojik altyapısı sağlanmış bir şekilde elektronik imzayı haiz olmak üzere elektronik ortamda teslim ederler.