Unutulma hakkı, internet ortamında yer alan olan içeriğin arama motorlarında listelenmemesini (delisting) talep hakkıdır. Genel değil, istisnai bir haktır. Unutulma hakkı, bir içeriğin internet ortamından kaldırılmasını talep hakkı değildir. Dolayısıyla, içeriğin kaldırılması ve içeriğin silinmeden genel erişime kısıtlanması arasındaki ayrıma dikkat edilmelidir. İçeriğin kaldırılması alanında nihayetinde en temel sorun yetki sorunudur. Bu konuda, tüm belirsizliklerin ne Avrupa Birliği hukukunda ne de Türk hukukunda ortadan kalktığını söylemek pek mümkün değildir.

Unutulma hakkı, sadece bugünün değil, geleceğin de konusudur. O yüzden bu hakkın mümkün olduğunca dar şekilde yorumlanması ve üstün kamusal bir yarar olmadığı sürece kullanılmasına müsade edilmemesi gerekir.

Unutulma hakkı alanındaki düzenlemelerin ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kamunun bilgiye erişim hakkı ve en önemlisi de gelecek nesillerin bilgiye erişim hakkını dikkate alarak, dengeli ve hakkaniyetli olması zaruridir. Nihayetinde, bugünün siyasal konjoktörüne göre alınabilecek bir karar, gelecek nesillerin bilgiye erişim hakkını kısıtlayabilecektir.

Yalnızca gerçeği bilmek, geçmişi geçmişte bırakır! Bu bakış açısıyla, gelecek nesillerin bilgiye erişim haklarına halel getirmeyen, en dengeli yaklaşımın ortaya koyulması gerekir.

Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku bağlamında Unutulma Hakkı Sunumu

 • AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKI
  Avrupa Birliği Adalet Divanı Google Unutulma Hakkı Kararı
  Madde 29 Çalışma Grubu Unutulma Hakkı Uygulama İlkeleri
  Google Şeffaflık Raporu
  Genel Veri Koruma Tüzüğü – GDPR
  İspanyol Temyiz Mahkemesi kararı
  Case C-507/17 Google v CNIL davasi
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA UNUTULMA HAKKI
  M.L. and W.W. v. Germany (application nos. 60798/10and 65599/10)
 • TÜRK HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKI
  Yargıtay’ın Yaklaşımı
  Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı
  5651 sayılı Kanun v. 6698 sayılı KVK Kanunu

https://www.mbkaya.com/hukuk/unutulmahakki.pdf